Коучинг за изграждане на екипи


Вашият екип може да намери своя начин да работи синергично т.е. така, че ефектът от екипните усилия да е по-голям от механичния сбор на усилията на отделните хора. А ако стремежът ви е да израснете като самоорганизиращ се екип със споделено лидерство, то тогава можете да разчитате, че ще ви подкрепя и в това предизвикателство – най-голямото в постигането на ефективност.

Коучингът за развитие на екипи е подходящ за тези, които:

 • търсят обща посока, цел и съгласие помежду си
 • ценят активността и поемането на отговорност и искат да ги засилят
 • се стремят да изградят позитивна работна атмосфера, в която индивидуалните различия се зачитат, а общото сплотява
 • искат да се научат да използват потенциалните конфликтите като възможност за заздравяване на екипа без целостта му и крайния резултат от работата да бъдат застрашени
 • искат да се гордеят с впечатляващи резултати
 • търсят да оптимизират комуникацията и работата си във виртуална среда
 • искат да израснат до ново ниво на организираност и сътрудничество – т.нар. teal екипи (екипи със споделено лидерство)
Какви са стъпките?

Процесът на съвместна работа включва:

 • първоначална среща с вас като спонсор за изясняване на заявката ви, на очакванията за краен резултат и за преценка дали можем да работим заедно
 • първоначална среща с участниците в коучинга за договаряне на рамката и правилата на работа
 • провеждане на договорения брой сесии според продължителността и интензивността, определени съвместно с вас като клиент
 • финална среща за затваряне на процеса, оценка на постигнатото и набелязване на следващи стъпки, ако има нужда от такива

Коучинг сесиите се провеждат по предварителна договорка в удобно време за вас като клиенти и за мен като коуч. Честотата и продължителността на срещите зависят от вашето предпочитание за натовареност и от темпото ви на рефлексия и действие. Възможно е провеждане на дистанционни сесии за виртуални екипи.

Запазете си час за среща сега.

Какво казват клиентите?


Чрез коучинга ние заедно преминахме през всички етапи на формиране на екипа в една сигурна среда и изградихме своя собствена осъзната идентичност, която доведе до самостоятелност на всеки отделен член на екипа в ежедневната работа.


Мениджър Средно Управленско ниво
 • сектор Тежка промишленост