От практиката


Изграждане на екипен капацитет във функционален отдел

Компанията: Международна производствена компания в сферата на тежката промишленост, 960 служители
Възложителя: Мениджър Човешки ресурси
Участници: Отдел Човешки ресурси – 12 човека
Заявката: Изграждане на сплотен и ефективен екип, който:

  • да има силна идентичност и разбиране за добавената стойност, която създават
  • да предоставя високо качество на работа – навременно и адекватно изпълнение на поставяните задачи
  • да има клиенто-ориентиран подход – да бъдат партньори и консултанти спрямо вътрешните клиенти
  • служителите да бъдат самостоятелни в изпълнението на задачите, открито да споделят информация и да имат творчески подход при търсене на решения
  • да са добронамерени, позитивни и подкрепящи се един друг

Прочети повече

Изграждане на организационен капацитет в средна по размер организация

Компанията: Неправителствена организация в социалния сектор
Възложителя: Изпълнителният директор
Участниците: всички служители – 94 човека
Заявката: Подкрепа на мениджърския екип в изготвянето на стратегическия план на организацията за предстоящите 5 години
Прочети повече